Iaido im AMTV

Deutscher Iaido Bund e.v

Norddeutscher Iaido Bund e.V.

Zen Nihon Kendo Renmei

European Kendo Federation – EKF

Shoshikai Belgium

Hakushinkai Bonn e.V.